معرفی کتاب

رسانه‌ها و بازنمایی – معرفی کتاب سید محمد مهدی زاده

با جستاری کوتاه از کتاب “در حکایت و شکایت زبان فارسی” استاد ارجمند محمود کیانوش شروع می‌کنم که انصافاً خالی از لطف و بی‌ارتباط به موضوع نیست: “نیچه در کتاب ” انسان، کلاً و صرفاً انسان” می‌گوید: اهمیت زبان در تکامل فرهنگ در این است که انسان با زبان در کنار جهان واقعی، جهان دیگری […]

معرفی کتاب

من یار مهربانم فهرست کتاب های کتابخانه ام را که از مدت ها پیش تا حال مونس و همراه من شده اند در اینجا نوشته ام. این کتاب ها را دوست دارم. هر کدامشان حکایتی دارند. به جلد هر کدام که نگاه می کنم خاطره ای به یاد می آورم. اکثر این کتاب هارا خوانده […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز