رسانه

ویژگی مدیران آینده در رسانه

به نظر شما مدیران رسانه‌ای آینده می باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ سطرهای زیر بخشی از این ویژگی هاست . جمع بندی را در