درباره من

درباره من

من فقط فهمیدم
هرستاره در شب
می درخشد تنها

و فقط می دانم
درد من تنها نیست
دوری روی عزیز
زندگی مطلق نیست

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز